Vertrouwen in de burger

 
0 Flares Twitter 0 Facebook 0 LinkedIn 0 Google+ 0 0 Flares ×

Actief betrokken burgers zijn belangrijk voor een levende democratie. Het is daarom zorgelijk dat er grote verschillen zijn in de mate van betrokkenheid tussen verschillende groepen in de samenleving.

Slechts een klein deel van de bevolking lijkt zich aangesproken te voelen in de wijze waarop beleidmakers hen uitnodigen voor betrokkenheid, en kunnen zelf de weg vinden naar die beleidmakers als ze zelf initiatief willen nemen. Andere bevolkingsgroepen voelen zich ongemakkelijk in hun verhouding tot beleidsmakers of stellen zich onverschillig op. In het project Vertrouwen in de burger (2009-2012) onderzoekt de WRR de mogelijkheden om de betrokkenheid van burgers bij de overheid te vergroten, en daar waar die betrokkenheid al voldoende aanwezig is te benutten voor de ontwikkeling en uitvoering van het beleid. De resultaten van dit onderzoek zullen naar verwachting in mei aan het kabinet worden aangeboden.

Achtergrond

Betrokken burgers zijn belangrijk voor een levende democratie. Ze houden volksvertegenwoordigers en overheidsinstanties scherp en spelen een belangrijke rol in de inkleuring van de maatschappij; ze verschaffen het draagvlak voor het uitvoeren van beleid, vullen het in door hun alledaagse handelen, en zorgen voor maatschappelijke vernieuwing door het inbrengen van ideeën, onderwerpen en aanpakken. Burgers moeten echter wel betrokken kunnen en willen zijn.

De afgelopen decennia hebben beleidsmakers zich vele inspanningen getroost om het betrokkenheidsaanbod aantrekkelijker te maken, maar de resultaten zijn vaak teleurstellend. Tegelijkertijd verandert de wijze waarop burgers zelf uiting geven aan hun betrokkenheid. Steeds vaker nemen ze zelf initiatief, via directere kanalen en voorbijgaand aan het traditionele middenveld.

Pieter Winsemius WRR

Pieter Winsemius leidt de WRR onderzoeken naar Burger Participatie

Burgerbetrokkenheid is gaan behoren tot de categorie van de sluipende beleidsvraagstukken: hardnekkige problemen die zich voordoen bij de aanpak van wezenlijke maatschappelijke vraagstukken. In eerste instantie worden ze nauwelijks opgemerkt, totdat, schijnbaar plotseling, ideaal en werkelijkheid te ver van elkaar gescheiden blijken en een beleidsdoorbraak noodzakelijk is. Het is tegen deze achtergrond dat we ons de vraag stelden: Hoe kunnen beleidsmakers burgers beter betrekken? Om deze vraag te kunnen beantwoorden hebben we uitgebreid gesproken met vele burgers en beleidsmakers en onze bevindingen getoetst aan wetenschappelijk onderzoek uit diverse disciplines.

Zowel het veldwerk als de theorie bevestigen dat burgers inventief zijn, veel kunnen en tot veel bereid zijn. Om de kansen en mogelijkheden die daaruit voortkomen ten volle te benutten moeten beleidsmakers burgers vertrouwen en de ruimte bieden voor betrokkenheid. Het trefwoord van een samenleving die bouwt op burgerbetrokkenheid is daarom vertrouwen; vertrouwen van beleidsmakers in burgers, vertrouwen van burgers in beleidsmakers en in elkaar. Geen blind vertrouwen, maar vertrouwen met een gezonde dosis van wantrouwen. Dat is niet vanzelfsprekend maar verlangt denken vanuit burgers, voortdurend investeren in dat vertrouwen, en het scheppen van voorwaarden voor verandering: stapje voor stapje, experimenterend, lerend en waar nodig achteraf corrigerend.

 

Reageer

Je email adres wordt niet gepubliceerd.

Hallo IJburg

Hallo IJburg is een online platform dat de samenwerking bevordert tussen iedereen die zich (al dan niet professioneel) bezighoudt met ontwikkelingen op en rondom de Amsterdamse wij[...]

 
0 Flares Twitter 0 Facebook 0 LinkedIn 0 Google+ 0 0 Flares ×